Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 08 października 2020 r., znak: SKO.40.1458.2020.oś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 8 października 2020 r., znak: SKO.40.1458.2020.oś - dot. rozpatrzenia przez SKO w Opolu odwołania od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27.05.2020 r., znak: OŚ.6220.1.19.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków dla bydła opasowego oraz silosu na kiszonkę, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 277/1 obręb Mechnica i uchylenia ww. decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf