Formularze, wzory wniosków

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Informacja o lasach Anna Ludwig 465
2 Informacja w sprawie podatku rolnego Anna Ludwig 2842
3 Wniosek o dofinansowani kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły Anna Ludwig 847
4 Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym oraz osobom pranym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej Aleksandra Kapuścińska 1596
5 Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku socjalnego dla ucznia Aleksandra Kapuścińska 2371
6 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Aleksandra Kapuścińska 2376
7 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Aleksandra Kapuścińska 2541
8 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2638
9 Deklaracja na podatek od nieruchmości Aleksandra Kapuścińska 2918
10 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji dz. gospodarczej Aleksandra Kapuścińska 2962
11 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych: Aleksandra Kapuścińska 2824
12 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Aleksandra Kapuścińska 2842
13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Aleksandra Kapuścińska 2940
14 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej Aleksandra Kapuścińska 2692
15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów Aleksandra Kapuścińska 3185
16 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Aleksandra Kapuścińska 3304
17 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Aleksandra Kapuścińska 2683
18 Zgłoszenie pobytu czasowego Aleksandra Kapuścińska 2686
19 Zgłoszenie pobytu stałego Aleksandra Kapuścińska 2698
20 Wniosek o wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Kapuścińska 2817
21 Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Kapuścińska 2808
22 Wniosek o przydział mieszkania komunalnego Aleksandra Kapuścińska 2971
23 Wniosek o umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Aleksandra Kapuścińska 2791
24 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Mateusz Siodlaczek 3051
25 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Mateusz Siodlaczek 2897
26 Wnioski o ustalenie numeru porządkowego budynku Mateusz Siodlaczek 2931
27 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Aleksandra Kapuścińska 2752
28 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaleganiu/ niezaleganiu podatków Aleksandra Kapuścińska 2700
29 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych- N 1 Aleksandra Kapuścińska 2852
30 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy Aleksandra Kapuścińska 3568
31 Deklaracja na podatek leśny Aleksandra Kapuścińska 2680
32 Deklaracja na podatek rolny Aleksandra Kapuścińska 2689
33 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwier. posiadanie gospodarstwa rol. Aleksandra Kapuścińska 2724
34 Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów nauki zawodu/przygotowania zawodowego młodocianych prac. Aleksandra Kapuścińska 3284
35 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Aleksandra Kapuścińska 2760
36 Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego Aleksandra Kapuścińska 2874
37 Poświadczenie własnoręczności podpisu Aleksandra Kapuścińska 2760
38 Wniosek o zezwolenia na organizację imprezy masowej Aleksandra Kapuścińska 3024
39 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Aleksandra Kapuścińska 2656