Władze Gminy

Gmina - to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. Może występować również jako jednostka samorządu specjalnego np. gmina wyznaniowa, gmina szkolna.

Od 1990 r. w Polsce gmina (od niem. Gemeinde) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską.

Gminę mogą tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne.