Rada Gminy

Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej; w gminach miejskich jest to rada miasta.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) 15 w gminach do 20.000 mieszkańców,

2) 21 w gminach do 50.000 mieszkańców,

3) 23 w gminach do 100.000 mieszkańców,

4) 25 w gminach do 200.000 mieszkańców,

oraz po 3 na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. W Warszawie radnych jest 60.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,

3) uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu,

4) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) uchwalanie programów gospodarczych,

6) ustalanie zakresu działania sołectwa i dzielnicy (osiedla) oraz przekazywanie im składników mienia do korzystania,

7) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b) przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,

c) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,

d) zaciągania długoterminowych pożyczek,

e) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,

f) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

g) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

h) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,

i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a

11) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Status rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95)