Informacja dla mieszkańców

w sprawie raportu o stanie gminy

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Reńska Wieś do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Reńska Wieś Raportu o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2018 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś Uchwała nr V/46/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie raportu o stanie gminy.

Treść Raportu jest dostępna poniżej oraz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Reńska Wieś.

Rada Gminy Reńska Wieś będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta planowana jest na dzień 17 czerwca 2019 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia
14 czerwca 2019 r. do godz. 14.15.

 

DO POBRANIA:

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2018 rok - pobierz

Zgłoszenie do debaty - pobierz