Pliki GEOtiff dla uchwały nr XLIX/386/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2022r. (zmiana nr 4 Studium - złoże Kobylice IV)

Kierunki:

Rysunek 1

Legenda Kierunków

Uwarunkowania:

Rysunek 1

Legenda uwarunkowania