„Budowa drogi gminnej - ul. Złota w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 1 618 982,27 zł PLN

Kwota dofinansowania: 837 315,96 zł PLN

Umowa nr RFRD/2023/G/46/2024 z 27 listopada 2023r.

Okres realizacji: luty 2024 r. - lipiec 2024 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

Branża drogowa:

- długość ulicy - 231,00 m

- powierzchnia ulicy z betonu asfaltowego - 1552,55 m2

- powierzchnia ścieku z kostki betonowej 220x10x8cm - 131,37 m2

- pobocza ziemne - 679,10 m2.

Branża instalacyjna:

- grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej wraz z studniami – 269,65 m,

- grawitacyjne przyłącza sieci kan. sanitarnej wraz z studniami – 109,40 m,

- sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z hydrantami – 323 m,

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej wraz z studniami, wpustami i osadnikami – 349,5 m,

- podłączenie studni Dn500 o średnicy 200 – 53 m,

Branża elektryczna:

- sieć oświetlenia ulicznego.

„Remont drogi gminnej - ul. Żabnik w Długomiłowicach - odcinek 3”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 188 844,94 zł PLN

Kwota dofinansowania: 132 191,45 zł PLN

Umowa nr RFRD/2023/G/47/2024 z 27 listopada 2023r.

Okres realizacji: styczeń 2024 r. - kwiecień 2024 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 412 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1483,07 m2

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 412 m2

- powierzchnia poboczy ziemnych – 164,80 m2

 

„Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 11 442 027,24 PLN

Kwota dofinansowania: 8 009 419,07 PLN

Umowa nr RFRD/2022/G/52/U/2023 z 14 marca 2023r.

Okres realizacji: czerwiec 2023 r. - listopad 2024 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1.581,00 m,                                                                                                                             

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 10.206,73 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 468,85 m2.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej łączna wartość zadania wynosi 12 010 875,00 PLN, kwota dofinansowania nie uległa zmianie. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 07-06-2023r. z firmą TRANSKOM Białdyga Sp. z o.o. z siedzibą w Jaryszowie na kwotę 11 887 950,00 PLN brutto z określonym terminem realizacji zadania do 370 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.

 

„Remont drogi gminnej - ul. Nowy Dwór w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 256 724,55 zł PLN

Kwota dofinansowania: 179 707,18 zł PLN

Umowa nr RFRD/2023/G/334/R z 24 sierpnia 2023r.

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. - grudzień 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 532 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1975,12 m2

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 530 m2

- powierzchnia poboczy ziemnych – 212 m2

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych