MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

II- ie  piętro, Pokój 26-27

Telefon:  077/ 4820101

 Dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. 

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr.71, poz. 734 z poz. zm.).

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego- pobierz wniosek (*doc) (*pdf)


 

Zasiłki z pomocy społecznej

 

Kiedy można otrzymać zasiłek: 

1. Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych i niepełnych, trudnościami i przystosowaniem się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.         

Oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie. 

Wymagane dokumenty: 

Zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek stały:

 1. Podanie o udzielenie pomocy.
 2. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 3. Dodatkowe dokumenty:- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.
 4. zaświadczenie lekarskie-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-  inne mające wpływ na przyznanie pomocy. 

Czas załatwienia sprawy: Decyzja w sprawie przyznania pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia podania. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr.64, poz. 593 z póz. zm.).

Świadczenia rodzinne

 

Wymagane dokumenty:

 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych a więc: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny należy pobrać w pok.26.

1. W przypadku  ustalenia prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość  osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio;
 •  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny,
 •  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu,
 • zaświadczenie właściwego organu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 • • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty z pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 •  dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,

 1. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 2.  kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 3. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej.

Oprócz w/w dokumentów przy ustaleniu prawa do:

 • dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:         -
 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 3. zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
 •  dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego obierania:
 1. zaświadczenie powiatowego  urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek jako poszukującej pracy.
 •  dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
 1. zaświadczenie ze szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 2. zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, 
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka:         
 1. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.        
 2. W przypadku postępowania w sprawie przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka przez osobę powyżej 50 lat, otrzymującej do dnia 01 maja 2004r świadczenie z funduszu alimentacyjnego dołączyć należy:        
 3. zaświadczenie terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,        
 4. zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu,     
 5. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.        
 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:    
 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia.

2. W przypadku ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów,
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

3. W przypadku ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku ukończenia przez dziecko  16 roku życia, 
 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość  osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

4. W przypadku ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wnioskodawca  powinien przedłożyć  następujące dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość  osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Czas załatwienia sprawy: Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca,za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca następującego  po miesiącu, w którym wniosek został złożony. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr.228, poz. 2255 z póz. zm.).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych:

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami- pobierz druk (*doc) (*pdf) 

świadczenie pielęgnacyjne- pobierz druk (*doc) (*pdf)

zasiłek pielęgnacyjny- pobierz druk (*doc) (*pdf)

samotnego wychowywania dziecka- pobierz druk (*doc) (*pdf)

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - pobierz druk (*doc) (*pdf)


 

  

Informację wytworzyła: Joanna Jaroszewska