ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/109