800x600

Zarządzenie nr 29/2014

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie : wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania  korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25.05.2014r.

  Na podstawie art.61b Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Reńskiej Wsi  do głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Reńska Wieś.

§ 2

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi do 21 dnia przez dniem wyborów.

§ 3

Zgłoszenie o którym mowa w § 2, może być dokonane  ustnie, pisemnie, telefaxem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborów w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy  o którym mowa w art. 61f Kodeksu wyborczego.

§ 4

Do zgłoszenia o którym mowa w § 3 dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

§ 5

W zgłoszeniu, o którym mowa w § 3 , wyborca niepełnosprawny może zażądać  przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a.

§ 6

Jeżeli zgłoszenie o którym mowa w § 3, nie spełnia wymogów, o których mowa, Wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy  wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni.

§ 7

Zgłoszenie złożone po terminie , albo uzupełnione po terminie, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4