Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej

oraz informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Gminy w Reńskiej Wsi o braku dostępności architektonicznej
lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi z wnioskiem
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  1. osobiście: w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w godzinach: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek – czwartek 7.15 – 15.15, piątek 7.15 – 14.15 ,
    ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, lub

  2. korespondencją pocztową na adres: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, lub

  3. korespondencją elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

  4. poprzez ePUAP: (/UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/

 

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

do pobrania: Wniosek o zapewnienie dostępności.docx