Projekt: "Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa" tj.:

 • opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, a w tym ocena stanu
  infrastruktury technicznej,  analiza kosztowa uzbrojenia,
 • opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia
  warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
 • opracowywanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych,
 • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji,
 • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego,
 • analizy kosztowe makroniwelacji,
 • raport o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne,
 • projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie
  możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie
  informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym,
 • dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu
  pod inwestycje.

współfinansowany jest w ramach:

Działania 6.2: Rozwój centrów obsługi inwestorów i ekspertów
oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałania 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Osi priorytetowej 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: 18.05.2010 – 30.06.2012

Całkowita Wartość Projektu: 322.825,80 zł
Kwota dofinansowanie: 274.401,93 zł (85%)
Wkład własny: 48.423,87 zł

______________________________________________________

Projekt: "Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu" tj.:

 • Mapy do celów projektowych,
 • Projekt budowlany i wykonawczy drogowy,
 • Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej,
 • Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej,
 • Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej,
 • Projekt budowlany i wykonawczy zasilania w energię,
 • Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ulicznego,
 • Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż,
 • Przedmiary robót wszystkich branż,
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,

współfinansowany jest w ramach:

Działania 6.2: Rozwój centrów obsługi inwestorów i ekspertów
oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałania 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Osi priorytetowej 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: 18.05.2010 – 30.12.2012

Całkowita Wartość Projektu: 221.154,00 zł
Kwota dofinansowanie: 187.980,90 zł (85%)
Wkład własny: 33.173,10 zł

___________________________________________________

  

Projekt: "Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa
                  aktywności inwestycyjnej” tj.:

 • opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, a w tym ocena stanu
  infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia,
 • opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia
  warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
 • opracowywanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych,
 • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji,
 • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego,
 • analizy kosztowe makroniwelacji,
 • raport o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne,
 • projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości
  utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji
  o utworzonym terenie inwestycyjnym.
współfinansowany został w ramach:

Działania 6.2: Rozwój centrów obsługi inwestorów i ekspertów
oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałania 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Osi priorytetowej 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 

Okres realizacji: 18.03.2009 – 30.09.2010

Całkowita Wartość Projektu: 259.058,00 zł
Kwota dofinansowanie: 220.199,30 zł (85%)
Wkład własny: 38.858,70 zł