Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

Sposób załatwienia sprawy: Dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

 Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać niżej wskazane dane i załączniki:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty,

- zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (załącznik obowiązkowy
w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność a zgłoszenie nie zostało złożone
i podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości).

 Opłaty: Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827/ należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827/ należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Czas załatwienia sprawy:

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia m.in. nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Z oględzin sporządza się protokół.
Uwaga.
Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo/drzewa lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa/drzew na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany poniżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Uwaga - do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwaga.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy: Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,  za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś.

 Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z póżn. zm.) zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
 2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z póżn. zm./)
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo/drzewa, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa/drzew. (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z póżn. zm/)
 4. W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z póżn. zm.))
 5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (podstawa prawna: art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z póżn. zm.)).

Pobierz druk- złoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (plik *pdf, *.doc)

Pobierz oświadczenie- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (plik *pdf)

Pobierz oświadczenie- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (plik *doc)

 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Piętro I, pokój nr 9, tel. 077/4820107
 Sposób załatwienia sprawy:
 • Wydanie decyzji
 Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów,

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

   2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

   3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

  4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

  5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

  6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

  7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

  9) projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu

  – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

  10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

  11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

  Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Opłaty:
 
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów  zwolnione jest z opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783))
 

Czas załatwiania:

w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów - w terminie do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U.  z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.)
 

 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną


Miejsce załatwienia sprawy:

 • Piętro I, pokój nr. 9, tel. 077/4820107
 

Sposób załatwienia sprawy:

 
 • Wydanie decyzji
 

Wymagane dokumenty:

 
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • Pisemne oświadczenie o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (plik do pobrania),
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;

Opłaty:

 • 82 zł

Czas załatwiania:

 • do 30 dni

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
 • Ustawa o ochronie zwierząt – (Dz. U. z 2003 r. Nr. 106, poz. 1002);
 
Pobierz wniosek:
Pobierz oświadczenie:


Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 
Miejsce załatwienia sprawy:
 • Piętro I, pokój nr. 9, tel. 077/4820107
 

Sposób załatwienia sprawy:

 
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.) zwana dalej ustawą ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zawierający dane, o których mowa w art. 66 i 67 ustawy ooś – (w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych),
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać n środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62 a ustawy ooś(w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), podpisana przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz  z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b ustawy ooś - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ i PPIS) Urząd Gminy prosi o przedłożenie 3 egzemplarzy map (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 2 kopie),
 4. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ i PPIS) Urząd Gminy prosi o przedłożenie 3 egzemplarzy map,
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a – 1c ustawy ooś,
 7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy ooś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile te prace takie przewidziane są do realizacji,
 8. analiza kosztów i korzyści, o której mowa w ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
 9. dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł).
 
 Opłaty:
 •  205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • 17zł w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika;
 

Czas załatwiania:

 Termin wydania decyzji uzależniony jest, m.in. od otrzymania wszystkich (ustawowo wymaganych) uzgodnień i opinii z innymi organami.
 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.71)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.)
 
Pobierz wniosek: