MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Budynek Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

Urząd Stanu Cywilnego- Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

I piętro, pokój  nr 16

Telefon /077/4820348 wew. 24                       


Zameldowanie na pobyt stały 

 

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty, a w przypadku meldowania się cudzoziemca – karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, decyzja o udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany albo dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 2. akt urodzenia– w przypadku meldowania osoby niepełnoletniej, która nie posiada dowodu osobistego
 3. wypełniony druk meldunkowy – „Zgłoszenie pobytu stałego” (z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do danego lokalu),
 4. poświadczenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w przypadku osób przybywających spoza terenu miasta Kędzierzyn-Koźle, które nie wnoszą o wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu równocześnie z zameldowaniem )
 5. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik

Opłaty:  Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż 30dni.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz.1999/, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2013 r., poz.267, z późn. zm./, Ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2002r., Nr21, poz.205,z późn. zmi./

Zgłoszenie pobytu stałego- pobierz druk (*pdf)

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemca dokument podróży, karta pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ( w przypadku obywateli Unii Europejskiej może być inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo)
 2. akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały – w przypadku meldowania się osoby niepełnoletniej, która nie posiada dowodu osobistego
 3. wypełniony druk meldunkowy – „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do danego lokalu)
 4. w przypadku meldowania się cudzoziemca – wiza lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o udzieleniu ochrony uzupełniającej w RP, zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karta pobytu członka rodziny obywatela UE ( w zależności od kraju przybycia)
 5. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik

Opłaty: nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 30 dni.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek zameldowania wykonuje rodzic lub opiekun.

Dla dzieci meldujących się wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Zameldowania należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem jego rodziny jest obowiązany zameldować się najpóźniej w 4 dniu od dnia przybycia.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem jego rodziny dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych  i utraconych dowodów osobistych/Dz. U. Nr 236, poz.1999/3.ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2013, poz.267, z późn. zmianami/4. ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej/Dz .U. z 2002r., Nr21, poz.205,z późn.  zmianami/.

Zgłoszenie pobytu czasowego- pobierz druk (*pdf)

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemca- karta pobytu lub dokument podróży (w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo)
 2. wypełniony druk meldunkowy– „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
 3. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik.

Opłaty:  nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wymeldowania należy dokonać osobiście,za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania z pobytu stałego wykonuje rodzic lub opiekun

Dla dzieci wymeldowujących się wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego)

W przypadku wymeldowania równocześnie z zameldowaniem się w nowym miejscu pobytu stałego druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" zastępuje się drukiem „Zgłoszenie pobytu stałego”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz.1999/, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2013 r. poz. 267, z późn. zmianami/, Ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2002r., Nr 21, poz.205, z późn.zm./.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego- pobierz druk (*pdf)


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty, a w przypadku w wymeldowywania się cudzoziemca- dokument podróży lub karta pobytu ( w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo)
 2. wypełniony druk meldunkowy – „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
 3. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik

Opłaty:  nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wymeldowania należy dokonać osobiście,za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnej obowiązek wymeldowania wykonuje rodzic lub opiekun. Dla dzieci dopełniających wymeldowania wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” .

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

W przypadku wymeldowania równocześnie z zameldowaniem się w nowym miejscu pobytu druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" zastępuje się odpowiednio drukiem „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „ Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania  danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz.1999/, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2013 r. poz. 267, z późn. zmianami/, Ustawa z dnia 21 listopada1967r. o powszechnym obowiązki obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2002r., Nr 21, poz.205, z późn.zm./.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego- pobierz druk (*pdf) 

 


Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o wydanie zaświadczenia,
 2. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości /do wglądu/.                 

Opłaty: 17 zł zaświadczenie.

17 zł pełnomocnictwo 

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 7 dni. 

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87,poz.960 z późn.zm./ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2013 r., poz.267, z późn. zm./, Ustawa z dnia 09 wześnia 2000 r. o  opłacie skarbowej /Dz.U. Nr86, poz.960/, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U z 2002r.Nr 101,poz.926/


 Wydanie dowodu sobistego osobie pełnoletniej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość (wniosek do pobrania w pok. nr 16),
 2. Dwie fotografie /35 x 45 mm, lewy profil z widocznym lewym uchem, bez okularów z ciemnymi szkłami/,

Opłaty: Bez opłat.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm.) . 

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście. Po odbiór należy zgłosić się osobiście.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego- pobierz druk (*pdf)


Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość (wniosek do pobrania w pok. nr 16),
 2. 2 fotografie /35 x 45 mm, lewy profil z widocznym lewym uchem, bez okularów z ciemnymi szkłami/,
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia /jeżeli miejsce urodzenia jest poza terenem Gminy Reńska Wieś/,
 4. Poświadczenie na wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego /jeżeli miejsce urodzenia jest na terenie Gminy Reńska Wieś/.

Opłaty: Bez opłat.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni  -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek musi być podpisany przez osobę małoletnią i jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Po odbiór należy zgłosić się osobiście wraz z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t. j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm./.  

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.


Wymiana dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość /wniosek do pobrania w pok. nr 16/,
 2. 2 fotografie /35 x 45 mm, lewy profil z widocznym lewym uchem, bez okularów z ciemnymi szkłami/,
 3. Odpis skrócony aktu ślubu  /w przypadku zmiany nazwiska, gdy ślub miał miejsce poza terenem Gminy Reńska Wieś/,
 4. Poświadczenie na wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego /w przypadku zmiany nazwiska, gdy ślub miał miejsce na terenie Gminy Reńska Wieś/.

Opłaty: Bez opłat.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni  -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm./.

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście. Po odbiór dowodu należy zgłosić się osobiście.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego- pobierz druk (*pdf)


Wydanie zaświadzenia o kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem /prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja emeryta, rencisty, paszport i inne/.

Opłaty: Bez  opłat 

Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia się klienta.

Tryb odwoławczy:Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.  

Uwagi: Zgłoszenie należy składać osobiście.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t.j. Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm./.Informację wytworzyła: Marcelina Ingram