UCHWAŁA NR LI/394/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (pobierz)