O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 15 lipca 2015r.

Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2005r. o referendum ogólnokrajowym( Dz. U. z 2015r. poz. 318) w związku z art.16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XXV/161/12  z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego, poz. 1640) Wójt Gminy Reńska Wieś podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborów niepełnosprawnych, możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika utworzonych na terenie Gminy Reńska Wieś w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 06 września 2015r.

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji ds. referendum

1

Sołectwo Kamionka

Sołectwo Mechnica

Sołectwo Poborszów

Szkoła Podstawowa ul. Kwiatowa 4, Mechnica

2

 

Sołectwo Komorno

Sołectwo Pociękarb

Sołectwo Radziejów

Sołectwo Większyce

Świetlica Wiejska ul. Kozielska 5,

Większyce

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Reńska Wieś

Urząd Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1, Reńska Wieś

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Dębowa

Sołectwo Długomiłowice

Sołectwo Gierałtowice

Sołectwo Naczysławki

Szkoła Podstawowa ul. Parkowa 8

Długomiłowice

5

Sołectwo Pokrzywnica

Świetlica OSP ul. 1 Maja 12a,

Pokrzywnica

6

Sołectwo Łężce

Sołectwo Bytków

Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 7,

Łężce

Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy w lokalach przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych - zgłoszenia należy dokonać w terminie do 24.08.2015r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego , głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

We wszystkich lokalach obwodowych komisji ds. referendum można głosować przez pełnomocnika - głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o : całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny- zgłoszenie należy złożyć do Wójta Gminy w terminie do 28 sierpnia.2015r.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania- głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Wyborcy mogą składać do Wójta Gminy Reńska Wieś wnioski o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w terminie do dnia 01.09.2015 r.

Lokale obwodowych komisji ds. referendum czynne będą w dniu 06.09.2015r. w godzinach od 6,00 do 22,00.

Wójt Gminy Reńska Wieś

       mgr Marian Wojciechowski