Ogłoszenie nr 2022/BZP 00477436/01 z dnia 06-12-2022

Termin składania ofert: 2022-12-14 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-da1e9075-7211-11ed-aea3-5a7c432eaced

Pobierz pliki: Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3cd20218-2a6e-4645-a5fd-01e2deb7d2cd

UWAGA: Odpowiedzi na pytania 12.12.2022 - pobierz plik

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf