ZARZĄDZENIE NR 199/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)