UCHWAŁA NR LX/495/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla terenu położonego w obrębie Łężce przy drodze krajowej nr 38

Pliki GEOtiff dla uchwały nr LVI/465/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa

Rysunek - pobierz

Legenda - pobierz

 

Pliki GEOtiff dla uchwały nr LVI/466/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Rysunek - pobierz

Legenda - pobierz

Pliki GEOtiff dla uchwały nr LVI/467/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

Kierunki:

Rysunek 

Legenda

Uwarunkowania:

Rysunek

Legenda

 

UCHWAŁA NR LV/457/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”