Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Renska Wieś
sporządzony na dzień 31.12.2019 rok  (pobierz)

Bilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Reńska Wieś sporządzony na dzień 31.12.2019 rok (pobierz)

Bilans zbiorczy 2019 (pobierz)

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok (pobierz)

 

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019r. (pobierz)

Zbiorczy rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019r. (pobierz)

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. (pobierz)

Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. (pobierz)