„Remont drogi gminnej - ul. Nowy Dwór w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 256 724,55 zł PLN

Kwota dofinansowania: 179 707,18 zł PLN

Umowa nr RFRD/2023/G/334/R z 24 sierpnia 2023r.

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. - grudzień 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 532 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1975,12 m2

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 530 m2

- powierzchnia poboczy ziemnych – 212 m2