„Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 11 442 027,24 PLN

Kwota dofinansowania: 8 009 419,07 PLN

Umowa nr RFRD/2022/G/52/U/2023 z 14 marca 2023r.

Okres realizacji: czerwiec 2023 r. - listopad 2024 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1.581,00 m,                                                                                                                             

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 10.206,73 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 468,85 m2.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej łączna wartość zadania wynosi 12 010 875,00 PLN, kwota dofinansowania nie uległa zmianie. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 07-06-2023r. z firmą TRANSKOM Białdyga Sp. z o.o. z siedzibą w Jaryszowie na kwotę 11 887 950,00 PLN brutto z określonym terminem realizacji zadania do 370 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.