Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pózn. zm.) Urząd Gminy w Reńskiej Wsi prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem witryny www.ekoportal.gov.pl

Bezpośredni link do publicznego wykazu danych na ekoportalu którego kliknięcie spowoduje wyswietlenie listy kart opublikowanych przez Urząd Gminy Reńska Wieś