Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy (z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego) w przedmiocie wydania przez ten organ postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” planowanego do realizacji na dz. nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf