Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś:

  1. postanowienia z dnia 02.10.2023 r., znak: OŚ.6220.10.9.2023 ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy drobiu o obsadzie do 463 DJP na gruntach miejscowości Poborszów, gmina Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1269 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś
  2. postanowienia z dnia 02.10.2023 r., znak: OŚ.6220.10.10.2023 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy drobiu o obsadzie do 463 DJP na gruntach miejscowości Poborszów, gmina Reńska Wieś” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1269 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 pobierz obwieszczenie – plik *.pdf