Z dniem 1 stycznia 2013 roku Związek Międzygminny "Czysty Region" przejął od gmin członkowskich Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny "Czysty Region".

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres: Związek Międzygminny "Czysty Region", ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn- Koźle

Na stronie internetowej Związku Czysty Region znajdują się informacje na temat prowadzonego rejestru w zakładce rejestr działalności regulowanej- przejdź do strony Związku Międzygminnego "Czysty Region"

 
Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Reńska Wieś tworzy i prowadzi Wójt Gminy Reńska Wieś od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Reńska Wieś jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Reńska Wieś na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1)    dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) tj. dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw;
2)    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :
1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Uwaga:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy  w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Reńska Wieś mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


Uchwała Nr XLVII/298/10

Rady Gminy Reńska WieŚ

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§1

1.  Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następującej wysokości:

1)     od jednego pojemnika 60 litrowego –  14,00 zł;

2)     od jednego pojemnika 80 litrowego – 18,00 zł;

3)     od jednego pojemnika 110 lub 120 litrowego –  25,00 zł;

4)     od jednego pojemnika 240 litrowego – 40,00 zł;

5)      od jednego pojemnika 1100 litrowego – 100,00 zł;

6)      od jednego kontenera o pojemności 7m3 - 750,00 zł.

2.  Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stosujących selektywną zbiórkę odpadów polegającą na wyodrębnieniu szkła, plastiku, makulatury oraz odpadów biodegrodawalnych w następującej wysokości:

1)     od jednego pojemnika 60 litrowego – 9,20  zł;

2)     od jednego pojemnika 80 litrowego – 11,60 zł;

3)     od jednego pojemnika 110 lub 120 litrowego – 14,80 zł;

4)     od jednego pojemnika 240 litrowego – 27,60 zł;

5)      od jednego pojemnika 1100 litrowego – 78,00 zł;

6)      od jednego pojemnika o pojemności 7m3 - 600,00 zł.

  3.   Ustala się górne stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 21,00 zł za 1m3.

4.  Stawki powyższe są stawkami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący          i należny podatek od towarów i usług.

§2

Traci moc uchwała Nr XXXVI/203/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

pobierz w/w uchwałę- plik (*pdf)

Od stycznia 2009 roku w Gminie jest prowadzona tzw. segregacja odpadów "u źródła". Mieszkańcy segregują odpady do worków przeznaczonych na ten cel.
Z terenu gminy zostały zabrane kontenery 1100 litrowe, do których do tej pory wrzucano tworzywa sztuczne, szkło itp. W zamian do każdej nieruchomości  dostarczono dwa worki; jeden na tworzywa sztuczne, a drugi na szkło plus ewentualnie papier i puszki.  Do tych worków należy składać te posegregowane odpady. Worki z tworzywami sztucznymi będą odbierane sprzed posesji 1 raz w miesiącu, a worki ze szkłem (plus papier i puszki)  1 raz na 2 miesiące.
Roczny harmonogram odbioru odpadów został opublikowany kliknij tutaj