Uchwała Nr XLIV/354/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr XLIII/265/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1285
Ogłoszony: 26.04.2022