Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

pokój nr 15 / I piętro/,  tel. 774053220


Zgłoszenie urodzenia dziecka 

Podstawa prawna:  art.38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. ustawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U.1986 r., Nr36, poz.180 z poźniejszymi zmianami)

 Wymagane dokumenty: 

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka (wydaje lekarz),
 • Dowody osobiste rodziców,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa (w zalezności od stanu cywilnego matki akt małżeństwa z adnoracją o rozwodzie lub separacji, odpis aktu zgonu współmałżonka).

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia: niezwłocznie

Termin załatwienia: niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Strona ma prawo wniesienia skargi ustnej lub pisemnej do Wójta Gminy.


Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy

 

 

Podstawa prawna: Art.1 & 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25lutego 1964 Kodeks  rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r.Nr 9,poz.59 z póżń. zmianami oraz art.12, art53-56 ustawy z dnia 29 września 1986, Prawo o aktach stanu cywilnego( Dz. U. z 1986r. Nr 36  poz. 180 z późn. zmianami Konkordatu między Stolicą  Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 28 lipca 1993r. (Dz.U. z 1998 r.  Nr 51, poz. 31).

Wymagane dokumenty:

w przypadku panny i kawalera

 • odpisy skrócone aktu urodzenia

w przypadku pozostałych osób:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 •  odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • odpis aktu zgonu współmałżonka 

Opłaty: za sporządzenie aktu małżeństwa  - 84 zł.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwagi: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne trzy miesiące od daty jego wystawienia.


Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawa prawna: Art.1 &1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z późniejszymi zmianami oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.  z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:

w przypadku panny i kawalera

 •  odpisy skrócone aktu urodzenia

w przypadku pozostałych osób

 •  odpisy skrócone aktu urodzenia,
 •  odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 •  odpis aktu zgonu współmałżonka.

Opłaty: za sporządzenie aktu małżeństwa  - 84 zł.

Termin: obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.

Uwaga: w przypadku gdy jedną ze stron jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 •  zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedstawienia zaświadczenia o zdolności prawnej,
 • dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna: Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r, Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami). 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • do wglądu: dowód osobisty, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis aktu zgonu współmałżonka.

Opłaty: za wydanie zaświadczenia- 38 zł.

Termin: niezwłocznie po wpłynięciu podania. 

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy 

Uwagi: zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne trzy miesiące.  


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna: Art. 4 ustawy z dnia  25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o wydanie  decyzji  zezwalającej na skrócenie miesięcznego  terminu oczekiwania  na zawarcie związku małżeńskiego, 
 • dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Opłaty: za wydaną decyzję- 39 zł.

Termin: niezwłocznie po wpłynięciu podania. 

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC, ktory wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna: Art.73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku , Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz.180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego za granicą
 • załączniki: oryginalny odpis aktu zagranicznego wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski,
 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty: za wydaną decyzję- 50 zł

Termin: do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni)        

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi: wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, posiadająca pobyt stały  lub ostatnie miejsce pobytu stałego na terenie gminy Reńska Wieś.  


Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: Art. 36 ustawy z dnia  29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzupełnienie tresci aktu stanu cywilnego, 
 • załączniki: dokument stanowiący podstawę uzupełnienia,
 • do wglądu dokument tożsamości.                          

Opłaty:   za wydaną decyzję - 39 zł. 

Termin: do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w  sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni)

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.     


Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Podstawa prawna: Art. 28 ustawy z dnia  29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:     

 • Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
 • Załączniki: dokument stanowiący podstawę sprostowania,
 • Do wglądu dokument tożsamości. 

Opłaty: za wydaną decyzję- 39 zł

Termin: do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni                                      

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.  


Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: Art. 34- 35 i art. 70 ustawy z dnia  29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:    

 • wniosek o odtworzenie aktu, 
 • załączniki: zaświadczenie z USC , w którym akt powinien się znajdować o zniszczeniu lub zaginięciu księgi, posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące danej osoby ubiegającej się o odtworzenie aktu, zaświadczenie z USC Warszawa- Śródmieście lub Łódź- Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
 • do wglądu dokument tożsamości.

 

Opłaty: za wydaną decyzję- 39 zł

Termin: do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni                                      

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.  
 


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: Art. 79- 83 ustawy z dnia  29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami) 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • do wglądu dokument tożsamości 

Opłaty: za odpis skrócony- 22 zł, za odpis zupełny - 33 zł, za  zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku, oraz o zaginięciu lub braku księgi stanu cywilnego - 24 zł 

Termin: niezwłocznie po wpłynięciu podania

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi ustnej lub pisemnej do Wójta Gminy.

Uwaga: O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo i przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny. 

Wniosek o wydanie odpisu skroconego/ zupełnego aktu stanu cywilnego- pobierz wniosek (*pdf)


Rejestracja zgonu

 

 

Podstawa prawna: art. 64- 67 ustawy z dnia  29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami) 

Wymagane dokumenty: 

 • karta zgonu wydana przez lekarza;
 • dokument tożsamości osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,
 • do wglądu : dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon, dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka  

Opłaty: brak opłat

Termin: niezwłocznie

Tryb odwoławczy: strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy

Uwagi:do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 •  najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon,
 • osoby które były obecne przy zgonie.

Informację wytworzyła: Teresa Jasiulek