Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Reńska Wieś – Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska

I-piętro, Pokój nr 10 i nr 11

telefon: 77 4820107

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Decyzja o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 2. Załączniki:
 • kopia mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwesty­cja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem(2 egz.),
 • graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prze­znaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
 • raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe).

Opłaty:  

 • za wydanie decyzji - 107 zł
 • za przeniesienie decyzji na innego wnioskodawcę -56 zł
 • decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione z opłat
 • opłata za wniosek – brak

Czas załatwienia sprawy: Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego art. 35 § 3 –do dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwagi: Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 Urzędu lub drogą pocztową.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Wniosek o ustalenia warunków zabudowy- pobierz druk (*doc) (*pdf)


Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:

 1. od wypisu
 • a) do 5 stron- 30 zł
 • b) powyżej 5 stron- 20 zł
 1. 2) od wyrysu:
 • a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

Płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunke bankowy Urzędu Gminy (dowód wpłaty do wglądu).

Czas załatwienia sprawy: W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Uwagi:Wnioski składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6.

Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami).

Wniosek o wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- pobierz druk (*doc) (*pdf)


Nadanie numeru porządkowego budynku

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie numeru,
 2. Kserokopia odbioru technicznego budynku z nadzoru budowlanego,
 3. Kserokopia aktualnej mapy sytuacyjnej terenu tj. inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego budynku,
 4. Kserokopia aktu własności nieruchomości.

Opłaty:    nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy: Zawiadomienie wydaje się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Uwagi:  Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. (Dz. U. nr 23 poz. 151), Zarządzenie nr 85/76 Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 1976 r.

Wnioski o nadanie numeru- pobierz druk (*pdf)


Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 2. Załączniki:
 • kopia mapy zasadniczej/katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwesty­cja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem(2 egz.)
 • graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prze­znaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
 • raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe).

Opłaty:  

 • za wydanie decyzji - 107 zł
 • za przeniesienie decyzji na innego wnioskodawcę -56 zł
 • decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione z opłat
 • opłata za wniosek – brak

Czas załatwienia sprawy: Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego art. 35 § 3 –do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwagi: Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 urzędu lub drogą pocztową.

Podstawa prawna: Art. 50 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami).

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy- pobierz druk (*doc) (*pdf)


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 2. Załączniki:
 • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w K-Koźlu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 • oświadczenie  o  posiadaniu  ważnego  pozwolenia  na  budowę  obiektu  umieszczanego  w  pasie  drogowymlub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

Opłaty:  Za zajęcie pasa drogowego opłata uchwalona zgodnie z uchwałą nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego nr 37 poz. 1102 z 04 czerwca 2004 r.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Reńska Wieś.

Czas załatwienia sprawy:         decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydaje się w ciągu 14 dni;odbiór decyzji – po uiszczeniu wyliczonej opłaty.

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

UWAGI:

 • Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6 na co najmniej 14 dni przed zamierzonym zajęciem pasa drogowego.
 • Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 Urzędu lub drogą pocztową.

Podstawa prawna:art. 104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 z późniejszymi zmianami);art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 71 poz. 8382 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);par. 2.1, 2.2, 2.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pobierz druk (*doc) (*pdf)


 

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym  urządzeń infrastruktury technicznej  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Wymagane dokmunety:

 1. Wniosek o umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. Załączniki:
 • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Opłaty: za  umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata uchwalona zgodnie z uchwałą nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego nr 37 poz. 1102 z 04 czerwca 2004 r.) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Reńska Wieś. 

Czas załatwienia sprawy:  decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydaje się w ciągu 14 dni od dnia złozęnia wniosku;  odbiór decyzji – po uiszczeniu wyliczonej opłaty.

Tryb odwoławczy: Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Reńska Wieś w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Informacje o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwagi: Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6 na co najmniej 14 dni przed zamierzonym umieszczaniem urządzenia w pasie drogowym.

Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 11 Urzędu lub drogą pocztową. 

Podstawa prawna:   art. 104 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 z późniejszymi zmianami);-         art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 71 poz. 8382 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);-         par. 2.1, 2.2, 2.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).

Wniosek o umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego- pobierz druk (*doc) (*pdf)


Przydział mieszkania z zasobów komunalnych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przydział mieszkania komunalnego.
 2. Zaświadczenie o dochodach brutto rodziny:
 • u pracodawcy z tytułu zatrudnienia, zlecenia lub umowy o dzieło
 • z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • w ośrodku pomocy społecznej – z tytułu otrzymanej pomocy socjalnej
 • w powiatowym urzędzie pracy – z tytułu otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych

Opłaty:  bez opłat 

Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z §2 ust.4 Uchwały Nr XXXVIII /273/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27.02.2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś, wnioskodawca w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku otrzymuje informację o zarejestrowanym wniosku oraz o dalszym postępowaniu.

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

Uwagi: Wniosek wraz z załącznikami składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 6.

Podstawa prawna: Uchwała Nr  XXXVIII /273/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27.02.2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś, uchwała Nr  XLII /287/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 24.06.2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Reńska Wieś na lata 2002-2006. 

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego- pobierz druk (*doc) (*pdf)


Wypis/ wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:       

 1. opłata skarbowa od wypisu
 • a) do 5 stron- 30 zł,
 • b) powyżej 5 stron- 20 zł
 1. opłata skarbowa od wyrysu
 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

Płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunke bankowy Urzędu Gminy (dowód wpłaty do wglądu). 

 

Czas załatwienia sprawy: W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy: Skarga do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi.

 

Uwagi: Wnioski składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6.

Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- pobierz druk (*doc) (*pdf)