Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy –Stanowisko ds. Obsługi Kasy

I- sze piętro

pokój nr 14- kasa

telefon: 77/4820348

 


Wystawianie faktur osobom fizycznym i prawnym.

Wymagane dokumenty: numer NIP nabywcy, dokładna nazwa firmy i adres.

Sposób załatwienia sprawy: wystawienie faktury, ewentualne wysłanie faktury.

Opłaty: nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy: na bieżąco 


Pobieranie opłat i podatków lokalnych

  • Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od osób fizycznych,

  • Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych,

  • Podatek od środków transportowych.

Wymagane dokumenty: decyzja nakaz płatniczy, deklaracja.

  • Opłaty za najem lokali mieszkaniowych,
  • Opłaty za najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty: umowa najmu

  • Wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne

Wymagane dokumenty: decyzja

Sposób załatwienia spraw: Pobranie należnej kwoty.

Czas załatwienia spraw: na bieżąco.


Wypłacanie świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

  • Dodatek mieszkaniowy

Sposób załatwienia sprawy: wypłata wg listy z GOPS

Termin wypłaty: 10- tego każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne

Sposób załatwienia sprawy:wypłata w/g listy z GOPS.

Termin wypłaty: 20- tego każdego miesiąca.

Zasiłki celowe, okresowe, stałe

Sposób załatwienia sprawy: wypłata w/g listy z GOPS.

Termin wypłaty: 25- tego każdego miesiąca.

Uwaga: Przy wypłacie świadczenia wymaganym dokumentem jest  dokument tożsamości.

TRYB ODWOŁAWCZY: Petent ma prawo wniesienia skargi ustnej lub pisemnej do Wójta Gminy.


Informację wytworzyła: Teresa Kapuścińska