Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi  ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś

I Piętro. Pokoje: 17, 18.

Telefon : /077/ 4820-348


Zaświadczenie  potwierdzające faktyczny stan prawny wynikający z prowadzonej przez referat ewidencji

Wymagane dokumenty:  Wniosek skierowany do Wójta Gminy /zawierający NIP – w przypadku osobistego stawiennictwa – dokument tożsamości – do wglądu.

Opłaty: Opłata wnoszona do kasy Urzędu w wysokości 17- zł. lub na konto Urzędu Gminy Reńska Wieś nr 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : Do 7 dni.

Odbiór zaświadczenia:  osobisty lub osoba upoważniona, wysyłka pod wskazany przez klienta adres.

 

Tryb odwoławczy: Skarga pisemna lub ustna do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./  

Wniosek o wydanie zaświadczenia   pobierz druk(*pdf)(*doc)


Podatek od posiadania środków transportowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Deklaracja wraz z załącznikiem /zgodna z ustawą/ 

OPŁATY : Bez opłat

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od 14 do 30 dni – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

TERMINY PŁATNOŚCI: do dnia 15 lutego i 15 września

Podatek można wpłacić w kasie Urzędu /bez prowizji/  w poniedziałki w godz. 8,15 – 15,30, od wtorku do piątku w godz. 7,30 – 14,30 lub  przelewem na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn-Koźle 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 

TRYB ODWOŁAWCZY:  W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

UWAGA: Właściciele środków transportowych zobowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, oraz skorygować deklaracje w terminie 14 dni  razie zaistnienia jakiejkolwiek zmiany mającej wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  poz. 84 z późn.zm./, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./


 Wymiar podatku rolnego i leśnego

WYMAGANE DOKUMENTY : 

 1. Informacja o gruntach, w przypadku osób fizycznych,
 2. Deklaracja na podatek rolny lub leśny, w przypadku osób prawnych 3. Akt notarialny /kupno, sprzedaż, darowizna/ 

OPŁATY :Bez  opłat          

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY :Od 14 do 30 dni – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

TERMINY PŁATNOŚCI :-          do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek można wpłacić w kasie Urzędu /bez prowizji/  w poniedziałki w godz. 8,15 – 15,30, od wtorku do piątku w godz. 7,30 – 14,30 lub  przelewem na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn-Koźle 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 

TRYB ODWOŁAWCZY: W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. 

PODSTAWA PRAWNA :1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym    /Dz.U. z 2002 r. Nr.200, poz .1682 z późn. Zm./.2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym    /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. Zm./. 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa     /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ 
 

Deklaracja na podatek rolny- pobierz druk (*pdf)(*doc)

Deklaracja na podatek leśny- pbierz druk  (*pdf) (*doc)

Informacja o gruntach- pobierz druk (*pdf)(*doc)


Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatnośći podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych

WYMAGANE  DOKUMENTY: 

I. Osoby fizyczne:

 1. wniosek skierowany do Wójta Gminy,
 2. zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów w roku poprzednim (kopia właściwego PIT-u), potwierdzona przez Urząd Skarbowy,
 3. zaświadczenie z zakładu pracy (Powiatowego Urzędu Pracy) o dochodach za ostatnie trzy miesiące,
 4. informacja o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej ( np. ostatni PIT-5),
 5. informacja o wysokości innych dochodów ( np. alimenty, renty zagraniczne, umowy najmu, dzierżawy, itp.),
 6. oświadczenie o stanie majątkowym,
 7.  inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika i zasadność wniosku.        

II. Osoby prawne:

 1. wniosek skierowany do Wójta Gminy,
 2. informacje odnośnie sytuacji finansowej wnioskodawcy,
 3. inne dokumenty potwierdzające zasadność wniosku,          

Dokumenty wymienione w punktach I.2 – I.7 dotyczą zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich pełnoletnich domowników.                               

W przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  należy dołączyć również dokumenty zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, tzn. ·  Wskazać z jakiego rodzaju pomocy publicznej podatnik chce skorzystać. · Dołączyć wszystkie zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy za okres 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy. ·   Dołączyć oświadczenie jakiej wielkości jest przedsiębiorcą (druk do pobrania-link) 

OPŁATY : Podania o rozłożenie na raty zaległości wolne od opłaty skarbowej. 

CZAS  ZAŁATWIENIA  SPRAWY: do miesiąca- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TRYB ODWOŁAWCZY:  W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  poz. 84 z późn.zm./, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./, Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U. z 2002 r. Nr.200, poz .1682 z późn. Zm./, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zm./.

Oświadczenie- pobierz druk (*pdf)(*doc)


Wymiar podatku od nieruchomości
 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych /link do pobrania/
 2. deklaracja na podatek od nieruchomości, w przypadku osób prawnych /link do pobrania/
 3. akt notarialny /kupno, sprzedaż, darowizna/.

 

OPŁATY: Bez opłat

CZAS  ZAŁATWIENIA  SPRAWY : Od 14 do 30 dni- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TERMINY  PŁATNOŚCI :

 • Osoby fizyczne:do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 • osoby prawne:do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek można wpłacić w kasie Urzędu /bez prowizji/ w poniedziałki w godz. 8,15 – 15,30, od wtorku do piątku w godz. 7,30 – 14,30 lub  przelewem na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn-Koźle 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 

TRYB  ODWOŁAWCZY: Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Reńskiej Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

PODSTAWA  PRAWNA : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  poz. 84 z późn.zm./, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./.

Deklaracja na podatek od nieruchomości - pobierz druk (*pdf)(*doc)

Infromacja o obiektach - pobierz druk (*pdf)(*doc)


Informację wytworzyły: Beata Madej, Dorota Szafarczyk