MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Reńska Wieś – Zastępca Wójta Gminy

Parter, Pokój nr 3

Telefon /077/ 4820123 wewn. 14

Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu / kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o dofinansowanie (do pobrania .

2.Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski oraz dokument stwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych).

3.Kopia umowy o pracę w celu przyuczenia ucznia.

4.Kopia zaświadczenia stwierdzającego zdanie egzaminu przez ucznia. 

OPŁATA SKARBOWA- zwolnione z opłaty skarbowej 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYdo 30 dni  

PODSTAWA PRAWNA:Art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów nauki zawodu /przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- pobierz druk (*doc) (*pdf)

800x600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Oświadczenie o sprawozdaniu finansowym- pobierz plik (*doc) (*pdf)

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis- pobierz plik (*pdf)

Oświadczenie o pomocy de minimi-pobierz plik (*doc) (*pdf)

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem - pobierz duk(*doc) (*pdf)


Przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego 

 

O pomoc taką ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń socjalnych: - stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, który ma charakter losowy.
Świadczenia przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. Główną podstawą przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe- dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456 zł  oraz sytuacja losowa występująca w rodzinie między innymi: bezrobocie, niepełnosprawność członka rodziny, alkoholizm lub przewlekła choroba, wielodzietność.
   Świadczenie to przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć również dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

WYMAGANE DOKUMENTY :

  1. Wniosek / Formularz wniosku o przyznanie stypendium socjalnego do pobrania- plik doc* , plik pdf* 
  2. Zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące dochód określony we wniosku 

OPŁATY :  bez opłat 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : Od dnia wpływu wniosku do 30 dni-  wydanie decyzji

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: Decyzję,  można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w pokoju nr 8 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/.Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego 

UWAGI : Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września bieżącego roku do 30 czerwca następnego roku uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na podstawie ustawy upływa 15 września danego roku . 

PODSTAWA PRAWNA :1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

2.Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr  256, poz.  2572),

3.Uchwała nr XXIV/155/05 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34, poz. 915, z póż. zm.)