Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy.

I- sze piętro, pokój nr 8, tel. 4820107 wew. 19

 


Udostępnianie informacji publicznej

 

 

Wymagane dokumenty: 

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- pobierz wniosek (*pdf)  (*doc)

Formy udostępniania infromacji:

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu

Opłaty:

  • Informacja publiczna udzielana jest bezpłatnie.
  • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesiono dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobrana będzie od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Kalkulacja kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek- pobierz plik (*pdf)

Czas załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy, który decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi: Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy dokumenty udostępniane są wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu Gminy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198).


 

Informację wytworzyła: Aleksandra Kapuścińska