Wójt Gminy Reńska Wieś

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1

 

Stanowisko referenta  na 1 etat w Referacie Budownictwa

1. Podstawowe wymagania :

·        obywatelstwo polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·        wykształcenie średnie budowlane o specjalności  technik  budownictwa i co najmniej 1 rok pracy lub wyższe  z zakresu budownictwa lub gospodarki przestrzennej ,

·        nieposzlakowana opinia,

·        co najmniej 1 roczny staż pracy w budownictwie  ( na budowie lub na stanowisku administracyjnym),

·        odpowiedzialność, samodzielność, sumienność.

2. Wymagania dodatkowe :

·         znajomość  planowania przestrzennego,

·         preferowanie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem zamówień publicznych lub planowania przestrzennego,

·         dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie :

·         prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych,

·         sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

·         prowadzenie obowiązujących rejestrów.

 

4. Wymagane dokumenty :

·         życiorys (CV)

·         list motywacyjny,

·         kserokopie świadectw pracy,

·         kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

·         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w zakresie budownictwa,

·         kwestionariusz osobowy,

·         kserokopia dokumentu tożsamości,,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na stanowisku,

·         inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę  01.09.2010r.

Z osobą podejmującą  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym    pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 6 miesięcy tzw służba przygotowawcza.

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykonywaniem innych prac zarobkowych.

Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.(Dz. U. z 2008r.  nr 223 , poz. 1485 z późniejszymi zmianami) .

Wymagane dokumenty , umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta  w Referacie Budownictwa  „ należy składać do dnia  25.08.2010r. na adres : Urząd Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1; 47-208 Reńska Wieś pokój 7.

Dokumenty, które wpłynął do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.