Wójt Gminy Reńska Wieś

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi

 

Na podstawie art. 3 ustawy z dni 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami ),

   o  g  ł  a  s  z  a  m

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi , ul. Pawłowicka 1 (poczta 47-208 Reńska Wieś):

 Pracownika ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych

 

1.Wymagania niezbędne :

 • Wykształcenie wyższe.
 • Conajmniej roczny staż pracy  w administracji.
 • Praktyczna umiejętność czytania i tłumaczenia  ksiąg stanu cywilnego w języku niemieckim.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych.
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Nieposzlakowana opinia społeczna.

 

2.Wymagania dodatkowe :

 • Praktyczna znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość podstawowych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 • Dyspozycyjność.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • Obsługa klientów w zakresie dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz urzędu stanu cywilnego po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów oraz programów związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

4.Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Dyplom ukończenia studiów.
 • Inne dodatkowe dokumenty poświadczające kwalifikacje, umiejętności.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Świadectwa pracy ewentualnie referencje.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie spraw niejawnych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Reńska Wieś działa dwuetapowo :

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do pracy.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia z Poradni Higieny Pracy.

 Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony od 01.01.2011r. (na 1 rok) z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie –  w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi  z dopiskiem :„ dotyczy naboru na stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych” w terminie do  24 grudnia 2010 r. do godz. 12,00.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko  zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  www.renskawies.pl/bip,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwach oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

 

Wójt Gminy Reńska Wieś

  mgr Marian  Wojciechowski