Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pokrzywnicy.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373)
 2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • Uzasadnienie przystąpienia do Konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
 • Poświadczoną przez kandydata  za zgodność z oryginałem  kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 • Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej, w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej, w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 • Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia:
- Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środków publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.)
 • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub  dyplomowanego- w przypadku nauczyciela.
 • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 • Oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr  97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.  1365, z późn. zm.)-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 • Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 • Oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pokrzywnicy” w terminie do dnia 24 czerwca 2010r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.
 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Reńska Wieś. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.