Wójt Gminy Reńska Wieś

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1

 

Stanowisko referenta  na 1 etat w Referacie Budownictwa

1. Podstawowe wymagania :

·        obywatelstwo polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·        wykształcenie średnie budowlane o specjalności  technik  budownictwa i co najmniej 1 rok pracy lub wyższe  z zakresu budownictwa lub gospodarki przestrzennej ,

·        nieposzlakowana opinia,

·        co najmniej 1 roczny staż pracy w budownictwie  ( na budowie lub na stanowisku administracyjnym),

·        odpowiedzialność, samodzielność, sumienność.

2. Wymagania dodatkowe :

·         znajomość  planowania przestrzennego,

·         preferowanie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem zamówień publicznych lub planowania przestrzennego,

·         dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie :

·         prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych,

·         sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

·         prowadzenie obowiązujących rejestrów.

 

4. Wymagane dokumenty :

·         życiorys (CV)

·         list motywacyjny,

·         kserokopie świadectw pracy,

·         kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

·         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w zakresie budownictwa,

·         kwestionariusz osobowy,

·         kserokopia dokumentu tożsamości,,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na stanowisku,

·         inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę  01.09.2010r.

Z osobą podejmującą  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym    pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 6 miesięcy tzw służba przygotowawcza.

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykonywaniem innych prac zarobkowych.

Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.(Dz. U. z 2008r.  nr 223 , poz. 1485 z późniejszymi zmianami) .

Wymagane dokumenty , umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta  w Referacie Budownictwa  „ należy składać do dnia  25.08.2010r. na adres : Urząd Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1; 47-208 Reńska Wieś pokój 7.

Dokumenty, które wpłynął do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pokrzywnicy.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373)
 2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • Uzasadnienie przystąpienia do Konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
 • Poświadczoną przez kandydata  za zgodność z oryginałem  kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 • Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej, w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej, w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 • Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia:
- Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środków publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.)
 • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub  dyplomowanego- w przypadku nauczyciela.
 • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 • Oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr  97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.  1365, z późn. zm.)-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 • Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 • Oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pokrzywnicy” w terminie do dnia 24 czerwca 2010r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.
 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Reńska Wieś. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.