Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego oraz o wolontariacie za rok 2019 (pobierz)