UCHWAŁA NR XXV/196/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (pobierz)