Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113111/01 z dnia 2021-07-13

Termin składania ofert: 2021-07-28 godz.12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 3051ac29-bd2c-4d5c-9359-135cb3c3726f

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót i Dokumentacja techniczna dostępne pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3051ac29-bd2c-4d5c-9359-135cb3c3726f

UWAGA: Odpowiedzi na pytania i uzupełniona dokumentacja na miniportalu - pobierz plik *pdf

INFORMACJA o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *doc