ZARZĄDZENIE NR 194/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach oferta na realizację zadań publicznych ujętych w „ Rocznym Programie Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" (pobierz)