ZARZĄDZENIE nr 185/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcic realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)