Zarządzenie 143/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalnosci ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)