Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.(pobierz)

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok (pobierz)

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019r. (pobierz)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. (pobierz)