Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś informujące strony postępowania:

- o złożeniu odwołania z dnia 20.08.2015 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Reńska Wieś 24.08.2015 r.) przez pełnomocnika YARD Energy Polska Sp. z o.o. od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22.07.2015 r., znak: OŚ.6220.3.33.2014 odmawiającej Yard Energy Polska Sp. z o.o. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" wraz z zażaleniem na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25.03.2015 r. znak: WOOŚ.4242.1.2015.IOC.2 odmawiające uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

- przekazaniu pismem z dnia 27.08.2015 r., znak: OŚ.6220.3.40.2014 ww. odwołania wraz z zażaleniem oraz akt przedmiotowej sprawy - do rozpatrzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf