Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 12.02.2020 r., znak: OŚ.6220.1.15.2019 - dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa dwóch budynków dla bydła opasowego, budowa silosu na kiszonkę, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 277/1 obreb Mechnica, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf