Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15.02.2022 r., znak: OŚ.6220.9.9.2021 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf