Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04.03.2022 r., znak: OŚ.6220.1.8.2022 (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Poborszów_21/2021”, o łącznej mocy do 4,0 MW,  (w etapach, każdy po ok. 1,0 MW) składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04.03.2022 r., znak: OŚ.6220.1.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.