Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11.03.2022 r., znak: OŚ.6220.9.11.2021 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś - w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf