Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy (z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego), w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” planowanego do realizacji na dz. nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf